Multiple Cargo Consult - A full service international freight forwarder (air, ocean, road, warehousing, distribution, customs clearance)

News archive

21-05 2018

GDPR PRIVACY RULES(1)

PRIVACY VERKLARING ( NEDERLANDS)

21-05 2018

GDPR PRIVACY RULES(2)

DECLARATION RELATIVE A LA PORTECTION DE LA VIE PRIVEE

21-05 2018

GDPR PRIVACY RULES (3)

PRIVACY STATEMENT ( ENGLISH)

18-04 2013

Antwerp agreement with Sao Paulo

Looking for increased traffic

GDPR PRIVACY RULES(1)

21/05/2018

 

PRIVACY VERKLARING

Multiple Cargo Consult Bvbaverwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op www.multiplecargoconsult.comen info@mcc-air.be

Verwerkingsdoeleinden

Multiple Cargo Consult Bvbaverzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, levering van diensten.  

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

a) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

b) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

c) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen 

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (zie hieronder ) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Multiple Cargo Consult Bvbaverbonden zijn.

-       Vennootschappen die persoonsgegevens met ons delen :

-       - Vrachtvervoerders ( binnenlandse en buitenlandse)

-       - Douane agentschappen ( binnenlandse en buitenlandse)

-       - Afhandelingsfirma’s 

-       - Koerierbedrijven

-       - Banken

-       - Boekhoudkantoren 

Multiple Cargo Consult Bvbagarandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen , namelijk 10 jaar .  

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (c,) met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

-       zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of 

-       een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@mcc-air.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel- commission@privacycommission.be).

Contact details

Windmolenstraat 4
B*2235 Hulshout
Belgium

P: 0032(0)478 71 37 24
F: 0032 15 78 01 82

info@mcc-air.be

Multiple Cargo Consult (MCC)

Multiple Cargo Consult (MCC) is a full service International Freight Forwarder providing businesses a single contact for All Freight and Shipping related services.

Our services include: Air freight, Sea freight, Truck transport, Customs clearance, Door to door services, Warehouse & distribution services and chartering.